Seneste nyt

Betydningen af la ilaha ill Allah

Der hersker en udbredt misforståelse omkring trosbekendelsens første led, idet mange tror, at sætningen la ilaha ill Allah kun betyder – der eksisterer ingen anden gud end Allah.

Dette er forkert idet sætningen indeholder så meget mere, der er vigtigt at forstå. Uden bevidnelsen på la ilaha ill Allah kan man ikke være muslim hvorfor, det er vigtigt at forstå præcis hvad sætningen betyder.

Ordet ilah som ordet ilaha kommer af, har flere betydninger nemlig, den man tilbeder, den man er slave for, den man er tjener for, hvilket giver hele sætningen meget større betydning end blot det, at der ikke eksisterer nogen anden gud end Allah. Ud over denne betydning kommer yderligere, at man ikke skal være slave eller tjener for nogen anden end Allah og, at man kun må tilbede Allah.

Denne betydning er den rigtige både sprogligt og shari’a mæssigt.

Det er derfor ikke nok, at man idet man bevidner sætningen la ilaha ill Allah, kun bevidner, at der ingen anden gud er end Allah, man skal også bevidne, at man kun må være tjener og slave for Ham samt, at man kun må tilbede Ham.

At være slave og tjener for Allah (swt) betyder fuldstændig adlydelse om man vil det eller ej. På samme måde som det er, med en person der er slave. Han har ingen valgfrihed, og er helt og aldeles underlagt sin herre.

Tilbedelse betyder mere end blot, at man holder bøn. Det betyder også, at underkaste sig Hans lov dvs. at følge en anden lov er haram og forbudt ifølge Islam så den person, der accepterer eller hengiver sig til eller viser tilfreds med et menneske opfundet lov system som kapitalismen, demokratiet m.v. frafalder Islam og bliver kafir.

Beviset på det ligger i det følgende.

Allah (swt) siger i sura Tauba vers 31:

”De tog deres præster og munke som herre foruden Allah, også Messias, Marias søn (tog de som herre foruden Allah), til trods for de udelukkende blev befalet at tilbede én Herre (Allah). Der er ingen anden herre foruden Ham (Allah).”

Følgende hadith er berettet fra profeten (saaws):

Uday ibn Hatim kom ind til Allahs Sendebud Muhammad, da han (saaws) læste det ovenstående vers i sura Tauba og sagde: ”Jøderne og de kristne har ikke tilbedt deres munke og præster og heller ikke betragtet dem som deres herrer.” Allahs sendebud (saaws) svarede: ”De (munkene og præsterne) fastsatte nogle påbud og forbud, og de (jøderne og de kristne) adlød dem. Dette er at tilbede dem og betragte dem som herrer.” (Timidzi og Ahmad ibn Hanbal)

Udfra profetens (saaws) egen forklaring af verset bør det være klart for enhver muslim, at det ikke er nok at anerkende Allah (swt) som værende skaberen af alt, man skal også anerkende, at ingen må tilbedes foruden Ham i den betydning, som tilbedning har.

At betvivle eller bestride Allahs (swt) suverænitet mht. lovgivning er det samme som, at benægte Hans (swt) eksistens da anerkendelsen af Hans eksistens påkræver anerkendelse af Hans suverænitet og underkastelse til Hans lovgivning (shari’a).

Allah (swt) nævner i sura Yusuf vers 40:

 ”Suveræniteten tilhører viselig udelukkende Allah. Han har befalet jer kun at tilbede Ham.”

Og i sura Ash-Shura vers 21 siger Allah (swt):

”Mon de har partnere, der vedtager love for dem i deen (livssystemet), til trods for Allah ikke har tilladt det?”

I Islam er der ca. 80% der handler om lovgivning relateret til staten. Hvordan kan man kun kalde til de resterende 20% og forlade resten af Islam?

Og når man gør det så kan det ikke undgås, at man samtidig kalder til brugen af anden lovgivning end Allahs, idet man skal have love der regulerer økonomiske forhold, udenrigsforhold osv. Samfundet og individet, kan ikke fungere uden, at folks forhold indbyrdes reguleres ifølge en eller anden lov. Hvis man ser bort fra, eller forkaster Allahs lov, så er man nød til at erstatte den med en anden lov hvilket er haram. Den der gør det kalder til anden lov end Allahs lov hvilket er, at anerkende en anden suverænitet end Hans hvorfor man risikerer, at frafalde Islam og blive kafir.

Allah (swt) siger i sura Al-Imran vers 85:

”Den, der søger en anden deen (levemåde, livssystem) end Islam, skal vide, at denne aldrig vil accepteres fra ham, og han vil på dommedagen være en af taberne”

Muslimen der har levet i jahal (uvidenhed), skal vende sig til Allah (swt) og bede og tilgivelse og derefter begynde, at studere Islam på en omfattende måde, dvs. studere hele Islam.

Muslimernes lande er i dag styret af kufr lovgivning, og de er derfor defineret af shari’a som værende kufr områder. Landene er delt i mere end fire forskellige typer, stater, emirater, kongestyre, sultanater. Derfor er den primære bekymring for ethvert muslimsk land, at blive et islamisk område for derefter, at forene sig med resten af de islamiske områder. Dette er den vigtigste sag for muslimerne.

Denne sag løses kun ved genetableringen af khilafah der er styresystemet i Islam.

Det skal imidlertid gøres klart at det muslimerne står overfor er mere end blot, at udpege en khalifah ved, at sige, at pligten opfyldes på denne måde. Hvad muslimerne derimod står overfor er genetableringen af Khilafah der nødvendiggør, at det islamiske styresystem bliver iværksat og realiteten af denne opgave er langt sværer og mere krævende end blot, at udpege en khalifah.

At arbejde for Khilafah er absolut og entydigt den vigtigste sag fordi ud over, at være metoden til at ændre muslimernes lande fra, at være kufr lande til, at blive islamiske også er metoden for udrydelse af ethvert kufr system der måtte herske i muslimernes lande.

Se også

Den vitale sag  

[ad_1] I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige …